Historien

  

En hundred og ti-årig´s historie
Lidt om Soldaterhjemsforeningen Dannevirke i Odense

af sekretær Erik kredit Hansen.

“Dannevirke-tanken” opstod omkring århundredeskiftet i forbindelse med, at offentligheden ikke blot begyndte at beskæftige sig med militærets politiske og tekniske forhold, men også det værnepligtige mandskabs forhold i tjenestetiden og de pædagogiske opgaver, som tjenesten indeholder.
Nytænkningen indenfor militærets egne rammer omkring militærlivets opdragelsesmæssige opgaver – bevirkede at “Dannevirke-tanken” meget hurtigt slog rod og fik stor opbakning – både ved forsvaret og i samfundet.
“Dannevirke-tanken” bestod i en sund og god fritidsbeskæftigelse for det værnepligtige mandskab. Det drejer sig om fritidsinteresser lige fra den fysiske udfoldelse, som f.eks. gymnastik, atletik og folkedans – til husflidsfag samt belærende og oplysende foredrag.
Hovedforeningen Dannevirke blev stiftet d. 25/10 1906 i København, og allerede d.18/2 1908 blev den fynske lokalforening stiftet. Den fynske lokalforening havde god vind fra begyndelsen, og i 1911 havde lokalforeningens bestyrelse skabt det økonomiske grundlag for at bygge et fysisk soldaterhjem.
Odense kommune stillede den ønskede grund til rådighed ved en byrådsbeslutning af d.14.maj 1912 på den betingelse, at arealet forblev kommunens ejendom.
Den ønskede grund lå nord for Kasernens eksercitshus – den nuværende gymnastiksal – og derved med direkte adgang til hjemmet for de værnepligtige, som således undgik at skulle klæde om i udgangsuniform ved besøg på soldaterhjemmet.

Lokalforeningens bestyrelse nedsatte et byggeudvalg bestående af grosserer Alfred Holbeck, forlagsboghandler Chr. Milo, kaptajn C. Th. N. Sørensen og arkitekt Hjalmar Kjær. Sidstnævnte stillede velvilligt sin ekspertise som arkitekt til rådighed, og blev derved bygningens arkitekt. Bygningen kostede godt 16.000 kr. i opførelsessum, og efter at ejendommen blev forsynet med inventar m.v. var der i alt brugt 30.000 kr. til etableringen af soldaterhjemmet.
Den 1. december 1912 indviedes soldaterhjemmet, og soldaterhjemmets ledelse blev lagt i hænderne på en bestyrelse, som var genkendelig med byggeudvalgets medlemmer suppleret med repræsentanter for de værnepligtige og Odense byråd.

Dannevirkes soldaterhjem i Odense blev herefter rammen om aftenunderholdninger og foredrag. Soldaterhjemmet fik beværterbevilling, og den daglige drift blev lagt i faste rammer. En økonom blev ansat som soldaterhjemsbestyrer.
Udviklingen kan læses i referater fra bestyrelsesmøder:
1914/1919 udvides biblioteket på 1.sal. Årsagen var store boggaver, hvorfor bibliotekets beholdning af bøger voksede. Biblioteket blev flittigt brugt af de værnepligtige. Der blev også oprettet et “ambulant” bibliotek til glæde for de udlagte afdelinger i kantonnementerne.

År 1926 blev anskaffet et klaver, og i 1927 blev der indlagt fjernvarme samt en mindre badeanstalt indrettet i kælderen. I år 1931 omtales en radio, som der blev lyttet flittigt til. Samme år blev baghaven omlagt – store træer fældes – således der kom mere lys og luft til de udendørs aktiviteter bl.a. kroket, idræt og gymnastik m.m. Samme år blev der også indrettet et spilleværelse udstyret med et stort antal bobspil.
I forbindelse med besættelsen i 1940 forsøgte bestyrelsen at skjule for tyskerne, at Dannevirke var et soldaterhjem. Før tyskerne rykkede ind på kasernen, fjernede bestyrelsen gennemgangen fra kasernen til hjemmets have, og “plantede” et pigtrådshegn hen over gangen. Tiden blev derfor trukket i langdrag indtil d. 11. september 1944, hvor tyskerne beordrede hjemmet rømmet.
Et år senere – d.18. september 1945 blev hjemmet genindviet – og har siden været rammen omkring de værnepligtiges fritid i Odense – som efterhånden den teknologiske udvikling gik fra at være et besøg på hjemmets bibliotek eller et bobspil – til at høre radiotransmissioner fra landskampe med “Gunnar-Nu”- og senere blev det fjernsynsapparatet, som blev de værnepligtiges samlingspunkt.

Samfundsudviklingen har bevirket, at Odense ikke mere er en garnisonsby, og der ikke mere er behov for et Soldaterhjem. Odense Kaserne indeholder i dag en kommuneskole ved navn Hunderupskolen samt Fyns Militærhistoriske Museum, der er ved at indrette sig i den tidligere administrationsbygning. Dannevirke er i dag en historisk bygning – et minde fra ”dengang”.
Soldaterhjemsforeningens formålsparagraf er i dag, at vi skal fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningstjenesten, Soldaterforeninger og Veteranhjem m.fl.
Som medlemmer kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, Totalforsvarsenheder og forsvarsinteresserede foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål. I dag drives soldaterhjemmet af en stab af frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift.
Det er bestyrelsens håb, at med støtte fra forsvarsinteresserede foreninger og borgere vil det være muligt at styrke soldaterhjemsforeningen i deres bestræbelser med at bevare den smukke bygning og dens historie. Som medlem kan man være med til bl.a. at værne om det gamle soldaterhjem, som er en ny brik i historien om Odense Kaserne og Fynske Livregiment.
Et personligt medlemskab af Dannevirke koster årlig kun 100 kr., så det er en god investering,

Soldaterhjemsbygningen Dannevirke på Sdr. Boulevard er i dag nok den bedst velbevarede af slagsen i Danmark. Det er kun medlemsforeninger, som kan benytte vores lokaliteter. Foreninger og personer kan med deres medlemskab støtte op omkring vores gamle forening med forsvarstraditioner og er beliggende i en smuk bygning på Sdr. Boulevard i den nordlige del af Odense bys gamle kaserneområde – med Ansgars Anlæg som nabo.

Dannevirkes bygning er på vej ind i en ny æra. Den er i dag en ældre bygning – et tidligere soldaterhjem – med en historisk værdi for Odenses militærhistorie.
Grundarealet, som bygningen ligger på, er i dag ejet af Fonden Danske Veteraner (FDV), som også ejer det nye Veteranhjem Odense (VHO) i Dannevirkes tidligere baghave.
Dannevirkes bestyrelse har indgået en samarbejdsaftale med FDV, som betyder, at vi fortsat har brugsret til bygningens stueetage, hvor vi har vores køkken og lokaler.
Brugsretten udløber, når foreningen opløser sig selv.
Dannevirkes bestyrelse er stolte over, at være med til at sikre historien om Odenses gamle militære bygningsværker, som ligger i forlængelse af hinanden på Sdr. Boulevard.
Hjælp os med at sikre historien med et medlemskab.

Bestyrelsen pr. 6. marts 2023:
Forretningsudvalget:
Formand Henrik Dyhr, kasserer Kenneth Frederiksen og sekretær Erik kredit Hansen.
Bestyrelsen i øvrigt:
Steen Andersen, Ole Grønlund, Niels Simonsen samt Henrik Lægteskov-Carlsen (VHO).