Historien

Lidt historie om Soldaterhjemsforeningen Dannevirke i Odense

af sekretær Erik Hansen (opdateret 8/1 2018).  

“Dannevirke-tanken” opstod før århundredeskiftet i forbindelse med, at offentligheden ikke blot begyndte at beskæftige sig med militærets politiske og tekniske forhold, men også det værnepligtige mandskabs forhold i tjenestetiden og de pædagogiske opgaver, som tjenesten indeholder.
Nytænkningen indenfor militærets egne rammer omkring militærlivet og de opdragelsesmæssige opgaver – bevirkede at “Dannevirke-tanken” meget hurtigt slog rod og fik stor opbakning – både ved forsvaret og i samfundet.
“Dannevirke-tanken” byggede på en sund og god fritidsbeskæftigelse for det værnepligtige mandskab. Det drejer sig om fritidsinteresser lige fra den fysiske udfoldelse, som f.eks. gymnastik, atletik og folkedans – til husflidsfag samt belærende og oplysende foredrag.
Hovedforeningen Dannevirke blev stiftet d.25/10-1906 i København og allerede d.18/2-1908 blev den fynske lokalforening oprettet. Den fynske lokalforening havde god vind fra begyndelsen, og i 1911 havde lokalforeningens bestyrelse skabt det økonomiske grundlag for at bygge et fysisk soldaterhjem.
Odense kommune stillede den ønskede grund til rådighed ved byrådsbeslutning af d.14.maj 1912 på den betingelse, at arealet forblev kommunens ejendom.
Den ønskede grund lå nord for Kasernens eksercerhus – den nuværende gymnastiksal
– og derved med direkte adgang til hjemmet for de værnepligtige, som således undgik at skulle klæde om i udgangsuniform ved besøg på soldaterhjemmet.

Lokalforeningens bestyrelse nedsatte et byggeudvalg bestående af grosserer Alfred Holbeck, forlagsboghandler Chr.Milo, kaptajn C.Th.N.Sørensen og arkitekt Hjalmar Kjær. Sidstnævnte stillede velvilligt sin ekspertise som arkitekt til rådighed og blev derved bygningens arkitekt. Bygningen kostede godt 16.000 kr. i opførelsessum og efter at ejendommen blev forsynet med inventar m.v. var der i alt brugt 30.000 kr. til etableringen af soldaterhjemmet.
Den 1. december 1912 indviedes soldaterhjemmet og soldaterhjemmets ledelse blev lagt i hænderne på en bestyrelse, som var genkendelig med byggeudvalgets medlemmer suppleret med repræsentanter for de værnepligtige og Odense byråd.
Dannevirkes soldaterhjem i Odense blev herefter rammen om aftenunderholdninger og foredrag. Soldaterhjemmet fik beværterbevilling og den daglige drift blev lagt i faste rammer. En økonom blev ansat som soldaterhjemsbestyrer.
Udviklingen kan læses i referater fra bestyrelsesmøder:
1914/1919 udvides biblioteket på 1.sal. Årsagen var store boggaver og bibliotekets beholdning af bøger, der flittigt blev brugt af de værnepligtige. Der blev også oprettet et “ambulant” bibliotek til glæde for de udlagte afdelinger i kantonnementerne.
1926 blev anskaffet et klaver.
1928 blev indlagt fjernvarme og en mindre badeanstalt indrettet i kælderen.
1931 blev haven omlagt – store træer fældes – således der kom mere lys og luft til de udendørs aktiviteter bl.a. kroket, idræt og gymnastik m.m. Samme år blev indrettet et spilleværelse udstyret med et stort antal bobspil.

I forbindelse med besættelsen i 1940 forsøgte bestyrelsen at skjule for tyskerne, at Dannevirke var et soldaterhjem. Før tyskerne rykkede ind på kasernen fjernede bestyrelsen gennemgangen fra kasernen til hjemmets have og “plantede” et pigtrådshegn henover gangen. Desværre opdagede tyskerne alligevel hvad den smukke bygning blev brugt til, og krævede at få bygningen udleveret. Trods lange forhandlinger, hvor bestyrelsen henviste til de mange nationale minder, som hjemmet rummede – blev nøglerne forlangt udleveret. Dette skete d.13.september 1940.
Fem år senere – d.18.september 1945 – blev hjemmet genindviet og har siden været rammen omkring de værnepligtiges fritid i Odense.
Den teknologiske udvikling betød at et besøg, som tidligere også gjalt hjemmets bibliotek eller et bobspil, ændrede sig til at lytte til radiotransmissioner fra landskampe med “Gunnar-Nu”-, og senere blev det fjernsynsapparatet, som blev de værnepligtiges samlingspunkt.

De værnepligtige er i dag borte fra Odense og Odense Kaserne er lukket ned. En mere end 400 års militærtraditioner i Odense er slut, men Soldaterhjemmet er lever fortsat som et samlingssted for bl.a. de mange fynske soldaterforeninger.
Samtidig er der i Dannevirkes baghave planer om at bygge et Veteranhjem for den mange fynske veteraner, så navnet “Dannevirke” vil fortsat i mange år minde om gamle fynske militærtraditioner. Veteranhjemmet er på tegnebrættet, og forventes at stå færdig og indflytningsklar i 2018.

Soldaterhjemsforeningens formålsparagraf er fortsat følgende: ”at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet og Soldaterforeninger m.fl.”
Som medlemmer kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, Totalforsvarsenheder og forsvarsinteresserede foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål

I dag drives soldaterhjemmet på helt frivillig basis af en stab af dygtige frivillige hjælpere, som sørger for den daglige drift og vedligeholdelsen af den smukke gamle bygning og de mindeværdige lokaler. Det er bestyrelsens håb, at det med støtte fra forsvarsinteresserede borgere, forsvarsrelaterede enheder og foreninger, vil være muligt at styrke soldaterhjemsforeningen i bestræbelserne på at bevare den smukke bygning og dens funktion. Altså være med til at værne om gamle militærtraditioner fra tidligere tider med mange værnepligtige soldater, som i dag er afløst af hjemmeværnsfolk.

Soldaterhjemmet Dannevirke på Sdr. Boulevard i Odense er i dag det sidst bevarede af sin art  i Danmark og I/du kan gennem et medlemskab være med til at støtte denne gamle forening med de mange forsvarstraditioner og -minder i en smuk bygning beliggende ved det gamle kaserneområde ved Søndre Boulevard i Odense. 

Sidste nyt:
Dannevirkes bygning er på vej til en ny æra. Den skal fortsat servicere militært personel, men det vil fremover ikke være værnepligtige, med derimod de danske veteraner, som har været udsendt, og hvor nogle har et behov for et fristed. Soldaterhjemmets bygning er pr. 1. april 2017 overdraget til Fonden Danske Veteraner, som er i denne vinter er i fuld gang med at bygge et Veteranhjem Odense i Dannevirkes baghave. Soldaterhjemsforeningen Dannevirke forsætter sin virksomhed indtil videre med at servicere vore mange medlemsforeninger, idet vi har indgået en samarbejdsaftale med Fonden Danske Veteraner, som betyder at vi fortsat skal have brugsret som hidtil til bygningen. Dannevirkes bestyrelse er utrolig stolte over på den måde at sikre bygningen anvendelse fortsat vil være til fortsat gavn for det militære personel – ganske som baggrunden har været for Dannevirkes første bestyrelse ved bygningens indvielse d. 1. december 1912.
Fakta:
Dannevirke havde tidligere selvstændige soldaterhjem i Aalborg, Fredericia, Næstved, Tønder og Viborg.
Der var afdelinger i Århus, Sønderborg og Vordingborg.
Soldaterhjem under Hovedafdelingen i København: Bangsbofort, Dragørfort, Herning CF-kaserne, Hillerød CF-kaserne, Holbæk, Kongelundsfort, Høvelte, Rønne og Sandholt CF-kaserne.
Dannevirkes hovedafdeling lukkede i begyndelsen af 1980‘erne.
Soldaterhjemsforeningen i Odense er den sidst bevarede af sin art i Danmark.