Vedtægter

§1. NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er ”SOLDATERHJEMSFORENINGEN DANNEVIRKE”. Dens hjemsted er Odense.

§ 2. FORMÅL.

Stk.1.
Foreningens formål er at fremme det frivillige forsvarsarbejde indenfor Totalforsvaret i samarbejde med Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Redningsberedskabet, Soldaterforeninger og Veteranhjem m.fl.

Stk. 2.
Foreningen må ikke beskæftige sig med politiske eller tjenstlige forhold.

§ 3. MEDLEMSKAB.

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages:
enhver uberygtet mand eller kvinde, Totalforsvarsenheder, forsvarsinteresserede foreninger, som ønsker at støtte foreningens formål.

Stk. 2.
Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. december.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. juli efter skriftlig indvarsling, der skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelse. Dagsorden skal medfølge indkaldelsen.

Stk. 3.
Hvert personligt medlem har 1 stemme. Foreningsmedlemskab giver 1 stemme, uanset antal fremmødte fra foreningen. Stemmeberettigelse kontrolleres forud for valget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.
Dirigenten indleder med at konstatere forsamlingens lovlige indvarsling, foretager stemmeoptælling samt fastsætter afstemningsmetoden, der dog på begæring fra bare et medlem skal være skriftlig.

Stk. 5.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a. Formand – på valg i ulige år
b. Kasserer – på valg i lige år
c. Sekretær – på valg i ulige år
d. 4 bestyrelsesmedlemmer,
som vælges således:     Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer
Lige år:  2 bestyrelsesmedlemmer
e. 1 bestyrelsessuppleant.
f.   2 revisorer.
g. 1 revisorsuppleant
(e, f & g vælges hvert år)

7. Eventuelt.

Stk. 6.
Emner og forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal forelægges skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom.

§ 5. BESTYRELSEN.

Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af bestyrelsen for Lokalforeningen Veteranhjem Odense.

Stk. 2.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 4.
Formand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget.

Stk. 5.
Forretningsudvalget har den løbende kontakt med Soldaterhjemmets bestyrer.

Stk. 6.
Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt.

Stk. 7.
En fortegnelse over bestyrelsens sammensætning skal være ophængt på Soldaterhjemmet.

§ 6. REGNSKAB.

Stk. 1.
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2.
Bestyrelsen søger økonomisk støtte fra kommunale råd samt fra fonde, institutioner og virksomheder.

Stk. 3.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7. ANSVAR.

Stk. 1.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol, hvori alle bestyrelsesmøder og generalforsamlingen refereres. Denne danner grundlag for formandens årsberetning.

Stk. 2.
Til retslig at forpligte foreningen overfor tredjemand, også ved køb og salg af fast ejendom, og sammes pantsætning, er – efter en bestyrelsesbeslutning – underskrift af forretningsudvalgets medlemmer tilstrækkelig.

Stk. 3
For foreningens Soldaterhjem bemyndiges bestyrelsen til at erhverve almindelig beværterbevilling, som skal være ophængt på Soldaterhjemmet.

§ 8. OPHÆVELSE.

Stk. 1.
Såfremt foreningens nuværende virksomhed må ophøre, træffer en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling bestemmelse om, under hvilken form foreningen skal fortsætte arbejdet.

Stk. 2.
Beslutning om foreningens totale ophør kan kun træffes af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 3.
Ved totalt ophør skal foreningens midler overgå til en eller flere foreninger eller virksomheder, hvis formål ligger på linie med de i nærværende loves § 2 omtalte hensigter eller til velfærdsformål indenfor forsvarets område.

Vedtaget på generalforsamlingen
den 24.marts 1931

Revideret på en ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni 1981 samt
på ordinær generalforsamling d. 21. marts 1983,  8. marts 1995, 8. marts 2001, 29. marts 2004, 16. marts 2009, 9. marts 2015 samt 10. maj 2021.